Privacy beleid

1.    Algemeen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Zensati BV, met maatschappelijke zetel te Maalderijstraat 5 bus 1- 9255 Buggenhout en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0721.492.136. Te contacteren op het nummer: 0496 08 46 62 of via e‑mail: info@zensati.be (hierna ‘Zensati’). Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u eveneens akkoord met de verwerking ervan.

 

2.    Persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens die u ons meedeelt door het bezoeken van onze website: uw IP‑adres, via cookies
  • Door het invullen van het contactformulier: Naam, e‑mailadres, de eigenlijke vraag alsook uw IP-adres

 

3.    Doeleinden van de verwerking

  • Uw communicatie met Zensati optimaliseren;

  • Het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw toestemming;

  • Het verbeteren van de gebruikerservaring;

3.1 Direct Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u bent opgenomen in onze verzendlijst, kan Zensati uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot haar producten en/of diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door een e-mail naar info@zensati.be of telefonisch op het nummer 0496 08 46 62.

3.2 Doorgifte aan derden

Indien Zensati haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Zensati failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan de overnemers worden overgedragen.

Zensati zal proberen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ze uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden haalbaar is.

Zensati zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.2 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat Zensati uw persoonsgegevens omwille van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Zensati zal pogen u van tevoren te informeren, tenzij ze aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

4.    Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden en in functie van de contractuele relatie tussen u en Zensati.

 

5.    Veiligheid en vertrouwelijkheid

  • Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  • In geen geval kan Zensati aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

  • U bent verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, uw IP-adres en van uw identificatiegegevens.

 

6.    Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij ervan maken.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Zensati. Eveneens heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U erkent dat bij weigering of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

6.3. Recht van verzet:

U beschikt over recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Eveneens heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dit geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

U beschikt over het recht om uw vooraf gegeven toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar info@zensati.be, per post naar Zensati, Maalderijstraat 5 bus 1‑ 9255 Buggenhout.

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

7.    Toegang door derden

Wij verlenen onze werknemers toegang tot uw persoonsgegevens maar wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

8.    Cookies

Het surfen op de website van Zensati kan de installatie van cookies op uw computer tot

gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, deze weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

9.    Wijzigingen

Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd op 12/12/2020

ZENSATI

 Maalderijstraat 5 bus 1

    9255 Buggenhout

 0496 08 46 62

info@zensati.be

BTW BE0721 492 136

 

Wij werken enkel
op afspraak:

Ma: 13u-20u   (1/2 weken)
Di: 8u30-20u
Woe: 8u30-18u
Do: 8u30-20u
Vrij: 8u30-18u
Za: 8u30-12u
Zo: gesloten

© 2023 - Website made by ERTVELDT