Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Dit zijn de algemene voorwaarden van Zensati BV (hierna ‘Zensati’) met maatschappelijke zetel te Maalderijstraat 5 bus 1-9255 Buggenhout en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0721.492.136.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut Zensati en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidsinstituut
1. Het schoonheidsinstituut staat garant dat de behandelingen die worden uitgevoerd aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsvolle en Europees gekeurde producten en materialen.
2. Het schoonheidsinstituut zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
3. Het schoonheidsinstituut zal de klant zo goed mogelijk informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
4. Het schoonheidsinstituut zal aan de klant vragen om de correcte informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
5. Het schoonheidsinstituut voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
6. Het schoonheidsinstituut kan om hygiënische redenen een klant weigeren.

3. Verplichtingen van de klant
1. De klant dient alle gegevens aan Zensati te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het instituut op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
3. Het is verboden te roken in het gehele gebouw.
4. Het nuttigen van eigen consumpties is in onze behandelruimtes niet toegestaan.
5. De klant gedraagt zich in de zaak volgens de algemeen aanvaardbare normen. Indien de klant na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Zensati het recht de klant toegang te weigeren.

4. Betaling
1. Zensati vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de zaak.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct de betaling van de uitgevoerde behandeling en/of aankoop van producten te voldoen. Zensati accepteert betalingen in cash, bancontact, payconiq en officiële cadeaubonnen. Visa en mastercard accepteren wij niet.
5. Op vraag van de klant en in overeenkomst kan er een factuur opgesteld worden, deze dient binnen de 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Elk bezwaar moet geschieden binnen 7 dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
6. Cadeaubonnen worden niet vergoed bij verlies en kunnen niet omgeruild worden voor geld.

5. Annuleringsvoorwaarden
1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, zeker 24 uur voor aanvang van de afspraak.
2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur op voorhand annuleert, mag Zensati de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
3. Wanneer de klant zonder voorafgaande verwittiging niet komt opdagen, dient de klant de gemiste behandeling volledig te betalen.
4. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Zensati de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
5. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6. Garantievoorwaarden
1. Zensati biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
Deze garantie geldt niet, wanneer:
• De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het instituut zijn aanbevolen.
• De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
• De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidsinstituut heeft gebruikt.
• De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Klachtenafhandeling
1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail naar info@zensati.be of telefonisch op het nummer 0496 08 46 62 gemeld te worden.
2. Het schoonheidsinstituut moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
3. Is een klacht gegrond, dan zal Zensati de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
4. Komen het schoonheidsinstituut en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

8. Beschadiging & diefstal
1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in Zensati beschadigt, dan heeft Zensati het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
2. Diefstal wordt door het schoonheidsinstituut per direct bij de politie gemeld.

9. Recht
Op elke overeenkomst tussen Zensati en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.
Wij adviseren u regelmatig deze Algemene voorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd op 12/12/2020

ZENSATI

 Maalderijstraat 5 bus 1

    9255 Buggenhout

 0496 08 46 62

info@zensati.be

BTW BE0721 492 136

 

Wij werken enkel
op afspraak:

Ma: 13u-20u   (1/2 weken)
Di: 8u30-20u
Woe: 8u30-18u
Do: 8u30-20u
Vrij: 8u30-18u
Za: 8u30-12u
Zo: gesloten

© 2023 - Website made by ERTVELDT